Uw privacy bij MN (Privacyverklaring MN) 


1                   Algemeen

Deze privacyverklaring is van Mn Services N.V. en haar dochterondernemingen Mn Services Vermogensbeheer B.V. en Mn Services Fondsenbeheer B.V., hierna gezamenlijk te noemen: MN, gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK te Den Haag.

MN is een (financiële) dienstverlener en daarnaast ook werkgever en vermogensbeheerder. Als (financiële) dienstverlener voert MN in opdracht van CAO-fondsen, pensioenfondsen en verzekeraars (hierna: opdrachtgevers van MN) verschillende regelingen uit vanuit de rol van verwerker. MN verwerkt de gegevens van deelnemers en verzekerden namens haar opdrachtgevers. Op de websites van onze opdrachtgevers kunt u nagaan hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

MN is in haar rol als werkgever van alle medewerkers van MN verwerkingsverantwoordelijke. MN Services Vermogensbeheer B.V. en MN Services Fondsenbeheer B.V. zijn eveneens verwerkingsverantwoordelijke. Om de taken die horen bij deze verschillende rollen uit te voeren verwerkt MN persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die terug is te herleiden naar een persoon of waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd

2                   Wanneer mogen wij uw gegevens gebruiken

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij daar een concreet doel voor hebben. Voorwaarde is wel dat om dat doel te bereiken het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moet er een wettelijke grondslag aanwezig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst met u.

 

3                   Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om reacties op vacatures te kunnen beoordelen
 • Om toekomstige medewerkers te screenen
 • Om de arbeidsovereenkomsten uit te kunnen voeren
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Om het vermogensbeheer uit te kunnen voeren
 • Om uw en onze belangen te beschermen door bijvoorbeeld cameratoezicht

4                   Welke persoonsgegevens gebruiken wij

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Salarisgegevens
 • Dienstverband gegevens (bv. aantal werkuren)
 • Soort(en) regeling(en) waar u aan meedoet (bv. pensioen, verzekering of cao-regeling)
 • Financiële gegevens (bv. IBAN)
 • IP-adressen
 • Paspoortnummers
 • Arbeidsongeschiktheidsgegevens
 • Partner- en kindergegevens

 

5                   Aan wie geven wij gegevens door

MN stelt uw persoonsgegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden tenzij dat noodzakelijk is om werkzaamheden binnen MN uit te voeren. Daarnaast kunnen wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank of toezichthouders.

 

6                   Hoe lang bewaren we uw gegevens

MN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Als de wet MN verplicht om gegevens te bewaren zal MN zich hieraan houden (bv. fiscale wetgeving of de Pensioenwet). Tenslotte kunnen wij gegevens ook langer bewaren met het oog op archivering. In dat geval treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw privacy te beschermen.

 • uitvoering arbeidsovereenkomst (MN), de gegevens worden 2 jaar na uitdiensttreding verwijderd. Sollicitatiegegevens worden na 4 weken verwijderd en 1 jaar indien hier toestemming voor gegeven is.
 • cameratoezicht (MN), de gegevens worden 4 weken bewaard.

 

7                   Uw rechten

U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken. Wanneer deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft u het recht om deze gegevens aan te laten passen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw gegevens te laten verwijderen als u vindt dat wij uw gegevens niet meer zouden mogen verwerken.

 

Als u van mening bent dat MN niet zorgvuldig omgaat met uw gegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen.

 

8                   Beveiliging van uw persoonsgegevens

MN gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Dit betekent dat wij onszelf verplichten om door technische en organisatorische maatregelen uw persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau te beveiligen. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MN die die toegang moeten hebben vanuit hun functie noodzakelijk.

 

9                   Functionaris Gegevensbescherming (FG)

MN heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de naleving van de privacy wetgeving door MN. U kunt altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van MN wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door MN.

 

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via:

Mn Services N.V.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 30025

2500 GA Den Haag

E-mail: privacy@mn.nl

10                Cookies

MN gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een stukje tekst dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.


Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens dus hoeft u voor deze cookies geen toestemming te geven.

 

11                Versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14-6-2021